Akcia Akcia
Nákupný košík
0 položiek
 
Uvedené ceny sú bez DPH

Akcia

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť Tibor Varga TSV PAPIER so sídlom Vajanského 80, 974 01 Lučenec, IČO: 32 627 211, zapísaná v Živnostenskom  registri OÚ Lučenec, ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 (ďalej len „TSV PAPIER“). VOP sa vydávajú za účelom zadefinovania pojmov a úpravy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou TSV PAPIER a kupujúcimi. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou TSV PAPIER a kupujúcim v prípade, ak sa miesto dodania tovaru nachádza na území Slovenskej republiky.

I. Základné definície a pojmy

 1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, faxom, prostredníctvom internetovej stránky www.tsv. sk, poštou) spoločnosti TSV PAPIER objednávku tovaru.
 2. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané spoločnosťou TSV PAPIER s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla a popisu tovaru.


II.Registrácia

 1. Prvotná registrácia kupujúceho ako aj písomný súhlas kupujúceho s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.
 2. Súčasťou registrácie kupujúceho sú tieto údaje:
  1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
  2. adresa / sídlo kupujúceho,
  3. adresa dodania a fakturačná adresa, ak sú odlišné,
  4. telefónne čísla – kontakty pre overenie objednávky príp. pre doručenie tovaru,
  5. registračné čísla (IČO a DIČ) kupujúceho,
  6. bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho,
  7. výpis z obchodného registra, príp. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácii platcu DPH,
  8. špeciálne požiadavky na doručovanie tovaru (otváracie hodiny, oprávnené osoby na prevzatie tovaru).
 3. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť TSV PAPIER o akýchkoľvek zmenách v horeuvedených údajoch.
 4. Registráciu vykoná spoločnosť TSV PAPIER bezodkladne po splnení horeuvedených podmienok zo strany kupujúceho. Pri registrácii potvrdí kupujúci aj prevzatie VOP.


III. Objednávka a jej odmietnutie

 1. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou TSV PAPIER v katalógu, za cenu uvedenú v aktuálnom cenníku, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Súčasne je objednávka aj návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
 2. Dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu, prípadne prvému prepravcovi v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodaný tovar.
 3. Objednávka sa doručuje telefonicky, faxom, prostredníctvom internetovej stránky www. tsv.sk alebo iným dohodnutým spôsobom.
 4. Doručením objednávky spoločnosti TSV PAPIER kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného v katalógu spoločnosti TSV PAPIER a zároveň súhlasí s týmito VOP.
 5. Spoločnosť TSV PAPIER je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.
 6. Spoločnosť TSV PAPIER je taktiež oprávnená odmietnuť objednávku pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti TSV PAPIER splatné ku dňu vystavenia objednávky, prípadne ak by kupujúci plnením objednávky prekročil svoj kreditný rámec určený spoločnosťou TSV PAPIER.
 7. Nekatalógový tovar sa dodáva výhradne na základe potvrdenej špeciálnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy.


IV.Dodanie tovaru

 1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu. Dodanie tovaru sa v prípade prijatia objednávky medzi 7.30 až 16.00 hod. uskutoční v priebehu 48 hodín.
 2. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania – adresu dodania.
 3. Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar jednorázovo na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť písomne upozorniť pri doručení objednávky spoločnosti TSV PAPIER. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť TSV PAPIER o zmene adresy miesta dodania.
 4. Spoločnosť TSV PAPIER si svoj záväzok dodať tovar riadne splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že spoločnosť TSV PAPIER nie je schopná plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad).
 5. Pri celopaletových dodávkach tovaru si predávajúci vyhradzuje právo dodania tovaru do 3 pracovných dní od prijatia objednávky.
 6. Kupujúci je povinný skontrolovať počet balíkov okamžite po prevzatí dodávky. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru, je potrebné uviesť túto skutočnosť do spodnej časti dodacieho listu, v ktorej sa podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru kupujúcim.
 7. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na dodacom liste určenom pre potreby spoločnosti  TSV PAPIER . Kupujúci zodpovedá za to, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou.
 8. Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o spoločnosti TSV PAPIER ako dodávateľovi obsahuje označenie kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (objednávacie čísla, názvy tovaru, dodané množstvá).


V. Cena tovaru a úhrada za dodaný tovar

 1. Cena tovaru je uvedená v aktuálnom cenníku spoločnosti TSV PAPIER. Spoločnosť TSV PAPIER si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky. O zmene ceny tovaru informuje spoločnosť TSV PAPIER vydaním nového aktuálneho cenníka. Na zmenu ceny tovaru je možné sa informovať aj v Zákazníckom centre spoločnosti TSV PAPIER alebo doručením požiadavky na kontaktné miesta uvedené v katalógu. Dňom vydania nového aktuálneho cenníka sú záväzné ceny uvedené v novom cenníku.
 2. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosti TSV PAPIER na základe dodacieho listu po vzniku plnenia (odovzdaní tovaru).
 3. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou TSV PAPIER ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane DPH pripísaná na účet spoločnosti TSV PAPIER. Štandardný termín splatnosti je 14 dní po plnení spoločnosti TSV PAPIER, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, spoločnosť TSV PAPIER je oprávnená od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je spoločnosť TSV PAPIER oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti TSV PAPIER nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné osobne dohodnúť. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si spoločnosť TSV PAPIER vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.


VI. Prepravné náklady

V prípade, že hodnota objednaného tovaru presiahne čiastku 50,00 EUR bez DPH, sú prepravné náklady spojené s doručením tovaru na adresu dodania hradené v plnej výške spoločnosťou TSV PAPIER. V prípade že cena objednaného tovaru je nižšia ako 50,00  EUR bez DPH, budú kupujúcemu fakturované paušálne prepravné náklady vo výške 5,00 EUR bez DPH.


VII. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo do 30 dní od prevzatia tovaru vrátiť omylom objednaný tovar na náklady spoločnosti TSV PAPIERza predpokladu, že tovar bude vrátený nepoškodený v pôvodnom stave a nepoškodenom pôvodnom obale. Špeciálne
  upozorňujeme, že najmä príslušenstvo pre tlačiarne (tonery, cartridge a pásky) je možné vrátiť iba v pôvodnom,  nerozbalenom balení, s neporušenou ochrannou páskou pri toneroch alebo ak chyba pri objednaní vznikla preukázateľne na strane TSV PAPIER.
  Pri splnení uvedených podmienok spoločnosť TSV PAPIER tovar prevezme späť a vystaví kupujúcemu dobropis. Kupujúci nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:
  a) produkty zhotovené či upravené podľa jeho želania (mimokatalógové produkty)
  b) produkty typu kancelárskeho nábytku (stoličky) u ktorých už bola zahájená alebo dokončená montáž
 2. Fyzické vrátenie tovaru prebehne po nahlásení vrátenia tovaru písomnou formou alebo telefonicky do Zákazníckeho centra spoločnosti TSV PAPIER. Tovar prevezme na základe návratky tovaru prepravca spoločnosti TSV PAPIER pri prvej príležitosti.
 3. Bez vystavenej návratky tovaru nie je možné tovar vrátiť. Bez návratky tovaru prepravca nemôže prebrať tovar na vrátenie spoločnosti TSV PAPIER.


VIII. Záručná doba

Na všetky produkty predávané spoločnosťou TSV PAPIER s výnimkou produktov podliehajúcich skaze, potravín a nápojov, poskytujeme záruku na tovar v dĺžke trvania 12 mesiacov, pokiaľ nie je všeobecnými zákonnými predpismi stanovené inak. 

IX. Reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za chyby dodaného tovaru (kvalitatívne a/ alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo nahlásením do Zákazníckeho centra spoločnosti TSV PAPIER .
 2. Reklamácia na zjavné chyby (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 7 kalendárnych dní od dodania tovaru. Reklamácia musí obsahovať: číslo objednávky alebo číslo zákazníka objednávacie číslo výrobku podľa katalógu, chýbajúce množstvá a/alebo špecifikácie kvalitatívnych chýb tovaru.
 3. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.
 4. V prípade akceptovania reklamácie na zjavné kvalitatívne chyby bude pri prvej príležitosti chybný tovar nahradený tovarom spĺňajúcim požiadavky kupujúceho.
 5. Reklamácie na skryté chyby, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru musia byť vykonané písomnou formou alebo nahlásením do Zákazníckeho centra spoločnosti TSV PAPIER.
 6. Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade opravy je zákazník povinný prevziať opravený produkt


X. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou TSV PAPIER a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinnost&iacu

Copyright © TSV PAPIER 2015

Design: Infocus

Bezplatná telefónna linka

0800 123 554